©Martijn Beekman

Minister Jetten trekt honderden miljoenen euro’s uit voor laadinfrastructuur

Nieuws|Laatste update:

Minister Jetten voor Klimaat en Energie trekt honderden miljoenen euro’s uit voor de realisatie van nieuwe laadinfrastructuur voor elektrische vervoer. Dat blijkt uit het ‘Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024’ dat de minister heeft verstuurd aan de Tweede Kamer.

Het Nederlandse kabinet streeft naar ten minste 55 procent reductie van broeikasgassen in 2030, maar stuurt op circa 60 procent reductie. Het Klimaatfonds – met een budget van circa 35 miljard euro – is een belangrijke schakel in het behalen van deze doelen.

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024
In het ‘Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024’ stelt minister Jetten voor om ruim 12,5 miljard euro toe te kennen en ruim 12,5 miljard euro te reserveren voor specifieke doelen.

‘Het Klimaatfonds is van groot belang om de benodigde energie-infrastructuur aan te leggen, de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen en een groene industriepolitiek te verwezenlijken’, aldus minister Jetten. ‘De investeringen zijn aanvullend op andere fondsen en subsidieregelingen. Ze zijn van belang voor alle sectoren en voor zowel burgers als bedrijven en maatschappelijke organisaties.’

Wegvervoer: 403,8 miljoen euro
In het ontwerpprogramma is een bedrag van 403,8 miljoen euro gereserveerd voor laadinfrastructuur voor het wegvervoer, met de volgende toelichting: ‘De maatregel bevat een aantal gerichte investeringen in (slimme) laadinfrastructuur in 2024 en verder waarvoor in 2023 al eerste middelen zijn toegekend. Deze maatregelen worden doorgezet. Het gaat hierbij om (opschaling) slim laden (mede ter ontlasting energienet); laden voor logistiek (inclusief voortzetting vliegende brigade) en laden voor bussen, doelgroepen, taxi’s. Op het onderdeel slim laden is daarnaast een generatietoets uitgevoerd (zie hiervoor de paragraaf over ‘besluitvormingsproces’).’

Bouw: 120 miljoen euro
In het ontwerpprogramma is een bedrag van 120 miljoen euro gereserveerd voor laadinfrastructuur voor de bouw, met de volgende toelichting: ‘De middelen worden gebruikt om de lopende Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) uit te breiden met een subsidiespoor laadinfrastructuur (laadpalen, aansluitingen en batterijoplossingen). De uitrol van laadinfrastructuur voor mobiele werktuigen in de bouw faciliteert CO2-reductie op de bouwlocatie. Elektrisch materieel stoot geen emissies uit maar kan enkel ingezet worden als aan randvoorwaarden, zoals laadinfrastructuur, is voldaan.’

Walstroom: 40 miljoen euro
In het ontwerpprogramma is een bedrag van 40 miljoen euro gereserveerd voor laadinfrastructuur voor walstroom, met de volgende toelichting: ‘Dit betreft de benodigde financiering om te voldoen aan de Fit-for-55 verplichtingen. De concept EU AFIR-verordening uit het EU Fit-for-55 pakket verplicht EU-lidstaten om in 2030 walstroom aan te bieden voor containerschepen, ferryschepen en cruiseschepen. Vooruitlopend op de EU-verplichtingen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 140 miljoen euro beschikbaar om walstroom te realiseren voor met name zeeschepen die onder de EU AFIR verordening vallen. Met deze bestaande maatregel kan de onrendabele top van een groot deel van de walstroomprojecten voor een aanzienlijk deel worden gedicht. Een aanvullend bedrag van 40 miljoen euro is nodig voor alle benodigde projecten. Met de vrijgekomen stikstofruimte kan vergunningverlening voor klimaatprojecten in de zeehavens worden vlot getrokken.’

‹ Naar overzicht