©NKL

Publicatie van de maand | Laadprijzen elektrische auto nog niet transparant

Publicatie van de maand|Laatste update:

De laadprijzen voor elektrische auto’s zijn op dit moment nog onvoldoende transparant en geldende wetgeving wordt niet altijd nageleefd. Betrokken aanbieders zijn aan zet om gezamenlijk prijstransparantie te realiseren. 

De markt voor elektrisch vervoer, laadinfrastructuur en dienstverlening is in Nederland het verst ontwikkeld in Europa. Daarbij is het passend om in dienstverlening aan ev-rijders prijstransparantie te bieden. 

Dat laadprijzen nog onvoldoende transparant zijn en de geldende wetgeving niet altijd wordt nageleefd, blijkt uit het Onderzoek & implementatieplan prijstransparantie, waar het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) onderzoeksbureaus EVConsult en CE Delft opdracht toe heeft gegeven. Samen met de sectororganisatie eViolin, en met betrokkenheid van brancheverenigingen DOET en NVDE en de vereniging elektrisch rijders (VER) is er een goed onderbouwd inzicht gekregen in de problematiek, en zijn concrete vervolgacties opgesteld. In opdracht van de stuurgroep van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL, bestaande uit landelijke en decentrale overheden, netbeheerders, en het NKL) neemt het NKL het initiatief om samen met andere branchepartijen de acties voor prijstransparantie voor de ev-rijder uit te voeren.

Bert Klerk, voorzitter van de NAL-stuurgroep: ‘Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. We gaan naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen in 2030. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is opgesteld om ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur geen drempel vormt in de uitrol van elektrisch vervoer. Altijd met de ev-rijder in het vizier.  Aangezien particuliere aankoop van elektrische auto’s steeds verder zal toenemen zijn duidelijke en transparante prijzen van laden een absolute voorwaarde. De komende tijd werken wij met alle betrokken partijen samen om dit de norm te laten zijn’.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn een aantal concrete maatregelen opgenomen om prijstransparantie op laadpunten op korte termijn te verbeteren. Bouwstenen bestaan onder andere uit een ‘nulmeting’ en een jaarlijkse benchmark door een onafhankelijke partij, zodat objectief kan worden vastgesteld of prijstransparantie bij laadpunten aan het verbeteren is en wat aandachtspunten zijn. Daarnaast worden nog andere maatregelen aangereikt zoals het instellen van een klachtenloket, het strikter handhaven van (wettelijke) afspraken en het als marktpartijen breed en publiekelijk omarmen van prijstransparantie.

Titel publicatie: Onderzoek & implementatieplan prijstransparantie
Organisatie: NKL | EVConsult | CE Delft
Publicatiedatum: Juli 2020

‹ Naar overzicht