©BAM

Aanschafsubsidie emissieloos bouwen voor schone bouwwerktuigen en bouwvoertuigen na 1 dag overtekend

Nieuws|Laatste update:

Bedrijven in de bouwsector kunnen sinds deze week subsidie aanvragen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvoertuigen: van elektrische shovels, tot graaf- en heimachines, betonmixers en kieptrucks. Het totale budget van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bedraagt voor 2023 60 miljoen euro, een verdrievoudiging van het budget vergeleken met vorig jaar. Toch is de subsidieregeling binnen 1 dag overtekend.

80.000
Met de SSEB-regeling wil de overheid bouwbedrijven stimuleren om over te stappen op schoon bouwmaterieel om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van stikstof. De subsidie is een onderdeel van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), waarin medeoverheden en stakeholders in de bouwsector een haalbare en effectieve routekaart opstellen om de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm te geven.

Bijna alle stikstofuitstoot op de bouw komt door het gebruik van mobiel bouwmaterieel op de bouwplaats. Bouwwerktuigen en bouwvoertuigen, waarvan er naar schatting zo’n 80.000 zijn in Nederland, draaien vaak op diesel, en stoten naast stikstof ook fijnstof en broeikasgassen uit. Het kabinet wil dat de bouw in 2030 60 procent minder stikstof uitstoot ten opzichte van 2018. De SSEB-regeling draagt ook bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord.

Aanschaf, ombouw en innovatie
Op de eerste dag zijn er in totaal bijna 1.000 SSEB-aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend. Vooral voor de SSEB Aanschaf is veel belangstelling. Het beschikbare budget voor de aanschaf van emissieloze bouwmachines (waaronder bouwvoertuigen) bedraagt in 2023 36 miljoen euro. Voor deze categorie zijn de eerste dag 907 aanvragen ingediend, voor een totaal aanvraagbedrag van 66,3 miljoen euro. Daarmee is SSEB Aanschaf na de eerste dag overtekend. Er is meer geld aangevraagd dan er beschikbaar is.

Voor ombouw (inclusief hermotorisering) is totaal 14 miljoen euro beschikbaar. Voor ombouw zijn de eerste dag 87 aanvragen ingediend (totaal aanvraagbedrag: 13,1 miljoen euro).

De ingediende aanvragen SSEB Aanschaf en SSEB Retrofit moeten nog worden verwerkt en genoemde bedragen en aantallen aanvragen zijn nog niet gecorrigeerd op dubbel ingediende of onvolledige aanvragen. Daarnaast moeten de aanvragen ook nog inhoudelijk worden getoetst. De uiteindelijke budgetclaim zal naar verwachting lager uitvallen.

Voorwaarden aanschaf
Voor de aanschafregeling (‘SSEB Aanschaf’) geldt dat de subsidieaanvrager machines zelf gebruikt of via lease of verhuur aanbiedt aan andere bedrijven. De subsidie op de aankoop van nieuwe emissieloze bouwwerktuigen en bouwvoertuigen bedraagt 40 procent van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 50 procent). Het subsidiebedrag wordt verminderd met MIA-korting. Dit vaste percentage van 11,25 procent wordt berekend over de investeringskosten van de bouwmachine.

Voorwaarden ombouw
De SSEB voor ombouw (‘SSEB Retrofit’) heeft dezelfde subsidiepercentages, maar dan berekend over de netto investeringskosten per ombouw. Deze SSEB-categorie is bedoeld om al in gebruik zijnde bouwwerktuigen en -vaartuigen tot emissiearm of emissieloos om te bouwen. Voorbeelden zijn de ombouw van diesel naar geheel elektrisch of het plaatsen van een SCR-katalysator die vervuilende stoffen opvangt. Een goede katalysator kan de uitstoot van stikstof met meer dan 80 procent verminderen. Deze optie is ook beschikbaar voor zeegaande bouwvaartuigen. Ook voor het vervangen van een oude brandstofmotor door een nieuwe, schonere brandstofmotor (zogenoemde hermotorisering) is subsidie beschikbaar (subsidiepercentage 15 % van de netto investeringskosten). Per kalenderjaar kan een onderneming (of groep van ondernemingen) maximaal € 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen.

Innovatie
Vernieuwende ideeën die emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur verbeteren, kunnen subsidie krijgen vanuit de SSEB Innovatie. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe zware uitstootvrije machines zoals kranen en betonauto’s, met de bijbehorende nieuwe laad- of tankoplossingen op de bouwplaats. Voor SSEB Innovatie Experimentele ontwikkeling is totaal 9 euro miljoen beschikbaar. Per experimentele ontwikkeling is het subsidiebedrag maximaal 1 miljoen euro. Subsidie voor experimentele ontwikkeling wordt middels een tenderprocedure toegekend na beoordeling van een ingediend projectplan. Indienen is mogelijk tot 6 september 2023. Binnen SSEB Innovatie is daarnaast ook budget beschikbaar (1 miljoen euro) voor het uitvoeren voor haalbaarheidsonderzoeken die leiden tot een project experimentele ontwikkeling. Het budgetplafond voor SSEB Innovatie Haalbaarheidsstudie is na de eerste dag nog niet bereikt (10 aanvragen, aangevraagd budget 450.000 euro).

Budget tot 2030
De SSEB loopt van 2022 tot en met 2027, met een horizon naar 2030. Tot 2030 is er op dit moment in totaal 270 miljoen euro gereserveerd. De regeling wordt uitgevoerd door RVO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanvragen voor SSEB 2023 is mogelijk via RVO.nl/sseb.

 Momenteel controleert RVO alle binnengekomen aanvragen op volledigheid. Tussen alle volledige aanvragen SSEB Aanschaf die zijn binnengekomen op 9 mei 2023 tussen 09.00 uur (tijdstip van openstelling) en middernacht wordt een loting uitgevoerd door een notaris.

‹ Naar overzicht