©Tjeerd Kruse | Dreamstime.com

Publicatie van de maand | Onderzoek veilig gebruik elektrische voertuigen op chemische bedrijfslocaties

Publicatie van de maand|Laatste update:

In opdracht van de chemische industrie en Safety Delta Nederland doet NIPV onderzoek naar de veiligheidsrisico’s van het gebruik van alternatief aangedreven voertuigen op chemische bedrijfslocaties. Het eerste deel van dit onderzoek bestaat uit een literatuurverkenning naar bestaande wet- en regelgeving en (bedrijfs)procedures.

Bedrijfsinitiatieven
Wel bestaan er nationale en internationale voertuigeisen waaraan Alternatief Aangedreven Voertuigen (AAV’s) moeten voldoen, zijn er regels voor tankstations met alternatieve brandstoffen en bestaan er leidraden voor incidentbestrijding. Daarnaast worden initiatieven ontwikkeld die ingaan op de veiligheid van het gebruik van AAV’s op locaties waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een initiatief van CEFIC (European Chemical Industry Council) met als doel het opstellen van een handleiding voor de industrie voor veilig gebruik van alternatief aangedreven vrachtwagens. In het vervolgonderzoek wordt aansluiting bij deze initiatieven gezocht.

Vervolgonderzoek
In fase 2 van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in de tweede helft van 2022, worden incidentscenario’s ontwikkeld om daarmee inzicht te krijgen in de omvang van de risico’s op petrochemische bedrijfsterreinen en directe omgeving. Op basis hiervan zal een handreiking worden opgesteld waarin wordt beschreven hoe op deze locaties veilig met transportmiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen kan worden omgegaan. In fase 3 wordt deze handreiking op een specifieke ‘pilot-locatie’ toegepast.

Download het rapport hier.

‹ Naar overzicht