©Martijn Beekman

Prinsjesdag 2022: alle feiten en cijfers voor elektrisch vervoer op een rij

Nieuws|Laatste update:

Prinsjesdag 2022 heeft voor elektrisch vervoer weinig ‘nieuws’ opgeleverd. Zowel het Belastingplan 2023 als de begroting van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat bevatten weinig noviteiten voor elektrisch vervoer.

Zero-emissie voertuigen
‘In 2023 zal verder worden gewerkt aan de afgesproken reductie van de CO2- en stikstofuitstoot van de mobiliteitssector’, opent de paragraaf over duurzame mobiliteit in de begroting van het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat. ‘Daarnaast bepleit Nederland in Europees verband een zo ambitieus mogelijk reductiedoel voor de uitstoot van de CO2. Hierbij is het ook belangrijk om sterk in te zetten op de uitrol van laad- en tankinfrastructuur voor zero-emissie voertuigen. Ook maakt Infrastructuur en Waterstaat met de bouwsector vervolgafspraken over Schoon en Emissieloos Bouwen.’

Werkgebonden personenmobiliteit
In 2023 treedt de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit in werking. Met deze regeling komt er een gezamenlijk CO2 -plafond voor werkgevers met 100 werknemers of meer.

Het ministerie hierover in haar begroting: ‘Ongeveer 8.000 organisaties zullen vanaf 2023 jaarlijks rapporteren over hun werkgebonden personenmobiliteit. Ook wordt in 2023 uitvoering gegeven aan een aantal gedragsmaatregelen, waaronder stimulering van het gebruik van de fiets.’

Nationale Agenda Laadinfrastructuur
In 2023 maakt het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat afspraken met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)-regio’s over de aanleg van voldoende laadinfrastructuur. ‘En gaan we met de sector in gesprek om de invoering van emissievrije personenauto’s te versnellen. Hierbij stimuleert Infrastructuur en Waterstaat ook de ontwikkeling van een tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s. In dit kader komt in 2023 een accu-check voor gebruikte elektrische auto’s beschikbaar. Voor waterstof wordt in 2023 een actieprogramma gestart dat onder meer waterstoftankstations stimuleert.

Schoon en Emissieloos Bouwen
Het ministerie meldt in de begroting verder dat voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan het kennis- en innovatieprogramma bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen als onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) 2,5 miljoen euro beschikbaar is in 2023.

Batterij-elektrische binnenvaart
Vanuit het Nationaal Groeifonds is in april 2022 al 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verdere uitrol van batterij-elektrische binnenvaart. Dit jaar is al een aanvang gemaakt met de werkzaamheden en die zullen komend jaar worden voortgezet. In de begroting van het ministerie is te lezen dat in 2023 daarvoor 15,6 miljoen euro beschikbaar is. Uiteindelijk moet het project leiden tot 45 zero emissie binnenvaartschepen in 2026.

Subsidie elektrische personenauto’s
Op de begroting van het ministerie is tot slot ook de bevestiging te zien dat de stimuleringsregeling elektrische personenauto's particulieren (SEPP) voor de aanschaf en lease van volledig elektrische personenauto’s in de kleinere en compacte middenklasse in 2023 terugkeert. De subsidieregeling loopt tot en met 31 december 2024.

Ook de stimuleringsregeling Emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) – die tot doel geeft de ingroei van elektrische bestel- en vrachtauto’s te versterken en loopt tot en met 31 december 2025 – gaat in 2023 weer open.

Bestelauto’s
In de begroting is tot slot te lezen dat in 2024 wordt geëvalueerd of de wereldwijde productie van zero-emissie bestelauto’s voldoende is voor de Nederlandse markt om redelijkerwijs te kunnen voorzien in de behoefte. De uitkomsten van de evaluatie kunnen leiden tot aanpassing van het overheidsbeleid.

‹ Naar overzicht